Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki
Deklaracja dostępności
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.tpb.nbip.pl/tpb strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Puste linki
 • Zbyt mały tekst (w niektórych miejscach)

 • Zbyt mały kontrast w kilku miejscach

 • ​Brak alternatywnych tekstów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Konopka, tp@teatrpolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 78 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejścia przez obszar kontroli.     
  Wejście główne od str. ul. 20 Stycznia 15 – niedostępne – schody. Wejście boczne od al. Mickiewicza - podjazd rozkładany jest po uprzednim  poinformowaniu teatru o wizycie osoby niepełnosprawnej. Brak dostępu do wyższych kondygnacji budynku. Wejście administracyjne od al. Mickiewicza - – niedostępne – schody.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.                          
  W teatrze nie ma wind. Przestrzeń bez barier znajduje się w dolnym foyer na parterze budynku.
 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.           
  Nie stosuje się. 
 4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (3 szt.) znajdują się przy al. Mickiewicza.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).     
  Nie ma ograniczeń. 
 6. Tłumacz migowy na miejscu lub online.                                         
  Nie ma. 
 7. Inne informacje.                                                                         
  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze, w dolnym foyer na końcu prawej szatni.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 214
Wprowadzony przez: Paweł Wodiński
Data opublikowania: 2020-09-22 10:17:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-09-22 14:21:48 Paweł Wodiński
2020-09-22 14:20:16 Paweł Wodiński
2020-09-22 14:18:55 Paweł Wodiński
2020-09-22 14:15:41 Paweł Wodiński
2020-09-22 11:46:49 Paweł Wodiński
2020-09-22 11:45:57 Paweł Wodiński