Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki

      Co to jest?
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Usługi polegające na stałej, bezpośredniej ochronie osób i mienia Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.”

Oznaczenie i nr postępowania: ZP.US.BW.1.2018

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn.:

"Usługi polegające na stałej, bezpośredniej ochronie osób i mienia Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

MEMLING SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) al. Grunwaldzka nr 309

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta firmy MEMLING SECURITY
Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie Pzp oraz w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Firma MEMLING SECURITY Sp. z o.o. za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała najniższą cenę wykonania zamówienia.

 

Raport wyboru oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

 

Zatwierdził w dniu 23.04.2018

Dyrektor Teatru

Łukasz Gajdzis

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RAPORT

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 657
Wprowadzony przez: Paweł Wodiński
Data opublikowania: 2018-04-27 13:04:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-27 13:10:11 Paweł Wodiński
2018-04-27 13:07:49 Paweł Wodiński Publikacja artykułu
2018-04-27 13:07:34 Paweł Wodiński