Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki

      Co to jest?
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Ochrona osób i mienia

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Ochrona osób i mienia

Bydgoszcz, dn. 03.04.2018 r.

 ZP.US.BW.1.2018

 

 

 

Teatr Polski
im. Hieronima Konieczki                                                                                    

85-071 Bydgoszcz, al. Mickiewicza 2

NIP: 554-10-00-818

tel./fax 52/33-97-819

e-mail: bewas@teatrpolski.pl

WWW.teatrpolski.pl

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie: ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pn.:

„Ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy ”.


1. Miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową dedykowaną dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://tpb.nbip.pl/tpb/, do dnia 12.04.2018 r. do godz. 15:00.


Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługi ochrony osób i mienia realizowane będą w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Ochrona sprawowana będzie całodobowo, jednoosobowo przez osoby zatrudnione
u Wykonawcy.

 Zadania ochrony:

 1. kontrola ruchu osobowego i materiałowego,
 2. ochrona obiektu przed dostępem do niego osób nieupoważnionych,
 3. ochrona infrastruktury znajdującej się na terenie Teatru, w tym: ochrona mienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 4. zamykanie i otwieranie wjazdu na teren Teatru,
 5. dokonywanie obchodów po chronionym terenie kontrolujących stan zabezpieczenia budynku i pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostępności osób niepowołanych, zamknięcia okien i drzwi, ze szczególnym uwzględnieniem godzin od 2200 do 600,
 6. wygaszanie punktów świetlnych w obiekcie w trakcie obchodów,
 7. zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie obiektu, podejmowanie działań w zakresie ochrony osób i mienia (również z pomocą grupy interwencyjnej terenowej),
 8. powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku oraz faktów dewastacji mienia,
 9. powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie Teatru,
 10. kontrola i obsługa systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie,
 11. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, w tym ustalanie przyczyny braku kluczy od pomieszczeń,
 12. obsługa centrali telefonicznej oraz prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych,
 13. prowadzenie dokumentacji służby ochrony i odnotowywanie w niej wszelkich wydarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek.

 

W zakres usługi wchodzi odśnieżanie schodów przy wejściu administracyjnym.

 

Wykonawca obowiązany będzie:

 1. świadczyć usługę ochrony fizycznej osobami w jednolitym umundurowaniu
  z emblematami firmy wykonawcy, posiadającymi identyfikator z imieniem i nazwiskiem,
 2. w trakcie wykonywania umowy przedstawiać zamawiającemu comiesięczny, imienny grafik czasu pracy pracowników,
 3. wyposażać pracowników ochrony w dokumentację służby ochrony – we własnym zakresie i na swój koszt..

 


Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2213 ze zm.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie i związanych z realizacją usługi w trakcie trwania umowy.


Wykonawca przedłoży ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2213 ze zm) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.

 

Zamawiający umożliwi wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Beata Waszak tel. 507140973; 52/3397819 w godz. 10:00-14:00.
Termin realizacji umowy: od 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r.


CPV: 79700000-1 usługi detektywistyczne i ochroniarskie3. Kryteria oceny ofert:


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie kryterium „ceny”.
Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Platformie zakupowej.

4. Wykluczenie z postępowania:


Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego (w załączeniu).

6. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 31 ustawy Pzp
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących czynności ochrony osób i mienia w trakcie realizacji zamówienia,


2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:


a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,


b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,


c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.


3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:


• oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                     w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;


• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;


• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;


• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.


5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.7. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy, stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 823
Wprowadzony przez: Paweł Wodiński
Data opublikowania: 2018-04-04 08:24:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-04 08:32:33 Paweł Wodiński
2018-04-04 08:32:00 Paweł Wodiński
2018-04-04 08:31:24 Paweł Wodiński
2018-04-04 08:30:20 Paweł Wodiński Publikacja artykułu